Ilmastokasvatusmateriaalit luokille 5–6

Alakoulussa ensisijaisen keskeistä ilmastokasvatuksen kannalta on auttaa lasta kehittämään itselleen taidot terveiden ihmissuhteiden ylläpitoon sekä kiintymys luontoon. Lapsen luontosuhteen ja sosiaalisten suhteiden muodostamista tulee tukea, jotta lapsi haluaa kohdella elinympäristöään, itseään ja muita ihmisiä kestävällä tavalla. Terveen luontosuhteen ja ihmissuhteiden muodostuminen on pohja koko ilmastokasvatukselle.

Luonto- ja ihmissuhteiden muodostumisen tukemisen lisäksi alakoulussa tulee luoda pohjaa ilmastonmuutoksen systeemiselle ymmärtämiselle: monimutkainen ilmiö  jäsentyy järkevämmäksi kokonaisuudeksi, kun ymmärtää syy-seuraus-suhteita ja niiden taustamekanismeja. Myös arvokeskusteluilla on opetuksessa oma tärkeä paikkansa: ilmastoystävällisiin arvoihin ja asenteisiin kasvaminen tukee ilmastoystävällistä ja kestävää toimintaa arjessa sekä myöhemmin elämässä.

Vuosiluokille 5–6 on suunniteltu oma ilmastokasvatuskokonaisuus. Kuitenkin, jos ilmastokasvatusta ei ole vielä tehty aikaisemmin, on suositeltavaa tarkastella myös vuosiluokkien 3–4 materiaaleja, joissa keskitytään selittämään lapsilähtöisesti ja ikätaso huomioon ottaen ilmastonmuutoksen luonnontieteellistä taustaa. Vuosiluokkien 5–6 ilmastokasvatuskokonaisuus keskittyy ihmisen toimintaan ilmastonmuutoksen taustalla ja ilmastovaikuttamisen mahdollisuuksiin.

Tämän oppaan harjoitteissa ja tehtävissä on huomioitu alakoulun ilmastokasvatuksen tavoitteet sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) tavoitteita ja sisältöjä. Opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt ovat löydettävissä listattuna aina kullekin vuosiluokalle suunnattujen materiaalikokonaisuuksien käyttöoppaista. 
Vuosiluokille 5–6 suunnatut materiaalit löydät täältä. Materiaalit avautuvat Google Drive -kansioon.

Suositeltava eteneminen materiaalien kanssa on seuraava:

 1. Perehdy Luokanopen ilmasto-oppaan ilmastonmuutos– ja ilmastokasvatus-osioihin.
 2. Lue luokkien 5-6 ilmastokasvatukseen suunnattu käyttöopas alta.
 3. Tarkastele materiaalit läpi ja päätä, mitä materiaaleista haluat hyödyntää.
 4. Lataa haluamiesi materiaalien kopiot koneellesi, jotta voit tehdä niihin muutoksia. Huom! Tulosta ilmastokasvatuskokonaisuuden tarina tarvittaessa.
 5. Tee haluamasi muutokset.
 6. Toteuta ilmastokasvatusta!

VENNI-materiaalit on suunniteltu toteutettavaksi 5.–6. luokalla. Kokonaisuus koostuu Venni – Matkalla kestävään maailmaan -tarinasta sekä tehtävistä ja harjoitteista, jotka liittyvät suoraan tarinaan. Lisäksi tarjolla on tehtäviä, jotka eivät liity tarinaan, mutta ovat käytettävissä ilmastokasvatuksen täydentämiseen.

Venni – Matkalla kestävään maailmaan -tarina sisältää seitsemän tuntikokonaisuutta. Oppituntien teemat käsittelevät yksilön vaikutusmahdollisuuksia ilmastonmuutoksen maailmassa. Niiden tarkoitus on lisätä tietoa ilmastonmuutoksesta ja herätellä oppilasta pohtimaan omia vaikutusmahdollisuuksiaan.

Materiaalin teemoja ovat:

 • Ilmastoystävälliset energiamuodot
 • Kestävät liikkumisen ratkaisut
 • Kestävä ruokailu ja ruoantuotannon ongelmat
 • Kestävä kuluttaminen 
 • Kansalaisvaikuttaminen
 • Ilmastonmuutos, sen syyt, seuraukset ja ratkaisut
 • Aktiivinen kansalaisuus ja yritteliäisyys

Ilmastokasvatuskokonaisuus on rakennettu niin, että kasvattaja voi toteuttaa opetuksessaan kaikki teemat tai valita osan. Kasvattaja voi omaa ammattitaitoaan hyödyntäen muokata VENNI-materiaaleja tarpeisiinsa sopivaksi. Materiaali kokonaisuudessaan voi laajuutensa vuoksi toimia myös monialaisena opintokokonaisuutena (MOK).

Tarinan juoni

Matkalla kestävään maailmaan -tarinassa päähenkilö Venni matkustaa ympäri maailmaa äidin kansainvälisen työn vuoksi. Venni tapaa matkoillaan erilaisia ihmisiä, joiden kautta hän tutustuu eri teemoihin, jotka liittyvät keskeisesti ilmastonmuutokseen, sen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen.

Tarina alkaa Vennin kotoa, kun hän tutustuu ilmastonmuutos-aiheeseen ennen lähtöään kesälomareissulle.  Toisessa osiossa Venni matkustaa Nigeriaan ja tutustuu asumisen ilmastoystävällisiin energiavalintoihin. Kolmannessa osiossa Venni matkustaa Kolumbiaan, jossa hän pääsee todistamaan kestäviä liikennevaihtoehtoja. Neljännessä osiossa Venni kohtaa ruoantuotannon ongelmia ja kestäviä ratkaisuja Australiassa. Viidennessä osiossa Venni matkustaa Kiinaan ja pääsee pohtimaan kestävää kuluttamista. Kuudennessa osiossa Venni suuntaa Eurooppaan ja pääsee tutustumaan aktiiviseen kansalaisvaikuttamiseen. Seitsemännessä ja viimeisessä osiossa Venni palaa Suomeen ja pääsee pohtimaan oman ikäistensä vaikuttamista ja ideointia.

Jokainen osio koostuu kuvapainotteisesta diaesityksestä sekä toiminnallisesta osiosta. Jokaisen diaesityksen yhteydestä löytyy kasvattajan taustamateriaali, josta käy ilmi ennakkovalmistelut ennen tuntikokonaisuutta, jokaisella tunnilla ääneen luettavan tarinan juoni sekä tuntikokonaisuuteen kuuluvat tehtävät.

Ilmastokasvatuksen tavoitteet

Vuosiluokkien 5–6 ilmastokasvatuksen tueksi kehitettyjen VENNI-materiaalien avulla oppilas oppii

 • ilmastonmuutoksesta ilmiönä, sen syistä ja seurauksista
 • Ilmastonmuutoksen ratkaisuista yhteiskunnassa yhteisön ja yksilön näkökulmista liittyen energiaratkaisuihin sekä kestävään asumiseen, liikkumiseen, ruokailuun ja muuhun kuluttamiseen
 • politiikan merkityksestä ilmastonmuutoksen hillintätoimissa niin paikallisesti kuin globaalisti
 • aktiivisen kansalaisen taitoja
 • tunnistamaan, käsittelemään ja ilmaisemaan ilmastonmuutokseen liittyviä tunteita
 • näkemään, että maailmalla tehdään jo paljon ilmastotoimia 

Lisäksi oppilas

 • kehittää maailmankuvaansa
 • opettelee toimimaan yhdessä muiden kanssa kestävien elämäntapojen mukaan
 • harjoittelee yksin ja muiden kanssa kansalaisvaikuttamisen tapoja
 • pohtii yksin ja muiden kanssa kestävän tulevaisuuden ratkaisuja

Yhteys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arvoperustassa ilmastonmuutos on nostettu esille kestävän elämäntavan välttämättömyyden yhteydessä (s. 16), mistä syystä ilmastonmuutoksen käsittely kuuluu myös alakouluun läpileikkaavana teemana. VENNI-materiaalit yhdistävät laaja-alaisen osaamisen tavoitteet (L1–L7) monipuolisesti. Lisäksi ainakin seuraavat tavoitteet ja sisällöt toteutuvat materiaalikokonaisuudessa:

Ympäristöoppi 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet velvoittavat käsittelemään ilmastonmuutosta vuosiluokkien 3–6 ympäristöopin opetuksessa, mikä mainitaan sisältöalueessa S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen. VENNI-materiaalit kattavat useimmat muutkin sisältöalueessa mainitut teemat. Lisäksi kokonaisuus käsittelee sisältöalueen S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan näkökulmia. 

 • S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan (s. 241): Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen, Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa. Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
 • S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen (s. 242): Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla.

VENNI-kokonaisuutta läpikäymällä voidaan opetuksessa muun muassa

 • “tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle” (T3, s. 240)
 • “ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita –” (T6, s. 240)
 • “ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä” (T12, s. 240)
 • sekä materiaalikokonaisuuteen liittyvien tehtävien avulla
 • “ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan omia opiskelutavoitteita ja työskentelemään pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä tunnistamaan omaa ympäristöopin osaamistaan” (T2, s. 240)
 • “tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa — vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan” (T10, s.  240)
 • “ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti” (T11, s. 240)
 • “ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilaisia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä” (T13, s. 241)
 • “ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia”  (T14, s. 241)
 • “ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja muita geomediataitoja” (T16, s. 241)

Katsomusaineet

VENNI-materiaalit tukevat myös katsomusaineiden opetusta.

VENNI – Matkalla kestävään maailmaan -tarinan avulla voidaan käsitellä uskonnon opetuksessa sisältöalueen S3 Hyvä elämä teemoja ja “ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta (T10, s. 247)”.

 • S3 Hyvä elämä (s. 248): Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu.  Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. —

Elämänkatsomustiedossa tarina sopii sisältöalueen S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus  käsittelyyn ja sen avulla voidaan “ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta (T4, s. 254)” ja “rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään (T10, s. 254)”.
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus (s. 255): — Tutkitaan — luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.

Yhteiskuntaoppi

VENNI-materiaalit käsittelevät vuosiluokkien 4–6 yhteiskuntaopin sisältöalueiden (s. 261) S2 Demokraattinen yhteiskunta ja 

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen teemoja. Vennin tarinan avulla opetuksessa voidaan

 • “ohjata oppilasta kiinnostumaan ympäröivästä yhteiskunnasta ja yhteiskuntaopista tiedonalana” (T1, s. 260)
 • “tukea oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin” (T2, s. 260)
 • “kannustaa oppilasta harjoittelemaan demokraattisen vaikuttamisen perustaitoja sekä keskustelemaan rakentavasti eri mielipiteistä” (T7, s. 260)

Suomen kieli ja kirjallisuus

VENNI-materiaalien käsittely kattaa opetussuunnitelman perusteiden vuosiluokkien 3-6 suomen kielen ja kirjallisuuden sisältöalueiden S2 Tekstien tulkitseminen (s. 163) ja S3 Tekstien tuottaminen (s. 164)  teemoja. Materiaalien avulla voidaan muun muassa

 • “opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan” (T6, s. 162)
 • “ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon luotettavuuden arviointiin” (T7, s. 162)
 • “kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemusta ja kiinnostustaan lapsille ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä kohtaan, luomalla mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin ja -elämyksiin, tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä” (T8, s. 163)
 • “kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja harjoittelemaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien tuottamista, myös monimediaisissa ympäristöissä” (T10, s. 163)

Matematiikka

VENNI-materiaalien avulla voidaan harjoitella opetussuunnitelman perusteiden vuosiluokkien 3-6 matematiikan sisältöalueen S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys (s. 236) teemoja ja “ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan taulukoita ja diagrammeja — (T13, s. 235)”.

Kuvataide

VENNI-materiaalien tehtävistä löytyy harjoitteita, joiden avulla voidaan

 • “innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen” (T3, s. 267)
 • “ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan” (T4, s. 267)

Materiaalit ja kuvat

VENNI-materiaalit pohjautuvat Nuorten Akatemian, Luonto-Liiton, Maan ystävien ja Dodon yhdessä luomaan Ilmari-ilmastokasvatusmateriaaliin, joka on koottu ja kehitetty vuosien 2003–2016 aikana. VENNI-materiaalikokonaisuuden kehittämisestä ja tuottamisesta vastaavat Luokanopen ilmasto-oppaan tekijät Anna Muotka ja Aino Kinni. VENNI-materiaalit (kuvien omia käyttöoikeuksia lukuun ottamatta, ks. alla) on Ilmari-ilmastokasvatusmateriaalin tavoin osa public domainia ja kaikkien vapaasti käytettävissä paitsi kaupalliseen tarkoitukseen (CC BY-NC), kunhan muistaa mainita tekijän.

Materiaalikokonaisuudessa käytetyt kuvat kuuluvat omien CC-lisenssiensä alle. Kuvat ja niiden käyttöoikeudet ovat löydettävissä Flickr-kuvapalvelusta. Materiaalikokonaisuuden kuvia saa siis hyödyntää epäkaupallisesti ja muokata haluamallaan tavalla, kunhan mainitsee lähteen ja tekijän.