Ilmastokasvatusmateriaalit luokille 3–4

Alakoulussa ensisijaisen keskeistä ilmastokasvatuksen kannalta on auttaa lasta kehittämään itselleen taidot terveiden ihmissuhteiden ylläpitoon sekä kiintymys luontoon. Lapsen luontosuhteen ja sosiaalisten suhteiden muodostamista tulee tukea, jotta lapsi haluaa kohdella elinympäristöään, itseään ja muita ihmisiä kestävällä tavalla. Terveen luontosuhteen ja ihmissuhteiden muodostuminen on pohja koko ilmastokasvatukselle.

Luonto- ja ihmissuhteiden muodostumisen tukemisen lisäksi alakoulussa tulee luoda pohjaa ilmastonmuutoksen systeemiselle ymmärtämiselle: monimutkainen ilmiö  jäsentyy järkevämmäksi kokonaisuudeksi, kun ymmärtää syy-seuraus-suhteita ja niiden taustamekanismeja. Luokanopen ilmasto-oppaan vuosiluokkien 3–4 oppimateriaalit auttavat luomaan pohjaa ilmastonmuutosilmiön syy-seuraus-suhteiden hahmottamiselle esittelemällä hiilen kiertoa maapallolla.

Tämän oppaan harjoitteissa ja tehtävissä on huomioitu alakoulun ilmastokasvatuksen tavoitteet sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) tavoitteita ja sisältöjä. Opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt ovat löydettävissä listattuna aina kullekin vuosiluokalle suunnattujen materiaalikokonaisuuksien käyttöoppaista.

Vuosiluokille 3–4 suunnatut materiaalit löydät täältä. Materiaalit avautuvat Google Drive -kansioon.

Suositeltava eteneminen materiaalien kanssa on seuraava:

 1. Perehdy Luokanopen ilmasto-oppaan ilmastonmuutos– ja ilmastokasvatus-osioihin.
 2. Lue luokkien 3–4 ilmastokasvatukseen suunnattu käyttöopas alta. 
 3. Tarkastele materiaalit läpi ja päätä, mitä materiaaleista haluat hyödyntää. 
 4. Lataa haluamiesi materiaalien kopiot koneellesi, jotta voit tehdä niihin muutoksia. Huom! Tulosta ilmastokasvatuskokonaisuuden tarina tarvittaessa.
 5. Tee haluamasi muutokset.
 6. Toteuta ilmastokasvatusta!

NILA & SANTTE -materiaalit on suunnattu alakoulun 3.–4.-luokille. Kasvattaja voi kuitenkin käyttää materiaaleja oman harkintansa mukaan myös muilla vuosiluokilla. Lisäksi, kasvattaja voi omaa ammattitaitoaan hyödyntäen muokata materiaaleja tarpeisiinsa sopivaksi. 

Materiaalikokonaisuus koostuu diaesityksestä, siihen kuuluvasta ääneen luettavasta tarinasta ja erilaisista ikäluokalle sopivista tehtävistä. NILA & SANTTE -materiaalien ideana on hahmotella oppilaalle hiilen kiertoa ja hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen yhteyttä jokapäiväiseen elämäämme. Tarina lähtee kivihiilikaudelta, käy nykypäivässä ja päätyy tulevaisuuteen. Tarinan yhteydessä olevat tehtävät liittyvät yleensä nimenomaan tarinaan, mutta tarjolla on myös tehtäviä, jotka voidaan toteuttaa ilman tarinaa.

NILA & SANTTE -materiaalit koostuvat seitsemästä oppituntikokonaisuudesta. Ilmastokasvatuskokonaisuuden keskeinen tavoite on hiilen kierron ja sen yhteyden arkipäivään hahmottamisen lisäksi tutustuttaa 3.–4.-luokkalainen ilmastonmuutoksen ilmiöön, sen syihin, seurauksiin sekä tapoihin hillitä ilmastonmuutosta ottaen huomioon lapsen kokemusmaailman.

Tarinan juoni

Tarina hiilen kierrosta alkaa kuvaamalla Santte-nimisen saniaisen päivää kivihiilikautisessa metsässä. Aikojen saatossa Santte sekä muut metsän ja meren eliöt painuvat maan kerrostumiin muuttuen vähitellen fossiilisiksi polttoaineiksi. Näitä polttoaineita ihminen alkaa sittemmin käyttää energian tuottamiseen.

Tarinan toisessa osassa kerrotaan neljäsluokkalaisen Nilan koulupäivästä ja sen kytkeytymisestä hiilen kiertoon. Nilan luokkaan saapuu kouluvierailija energiayhtiöstä kertomaan energiantuotannosta ja sen ilmastovaikutuksista.

Tarina loppuu siihen, että Nila pohtii ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen liittyviä ratkaisuja nyt ja tulevaisuudessa.

NILA & SANTTE -tarinan käsittelyn ajallinen jakautuminen:

 1. Santen päivään kivihiilikaudelta esiteolliseen aikaan (1 oppitunti)
 2. Nila Nelosluokkalaisen tavalliseen koulupäivään (5 oppituntia)
 3. Nilan tulevaisuuspäivään  (1 oppitunti)

Ilmastokasvatuksen tavoitteet

Vuosiluokkien 3–4 ilmastokasvatuksen tueksi kehitettyjen NILA & SANTTE -materiaalien avulla oppilas oppii

 • ilmastonmuutoksesta ilmiönä, sen syistä, seurauksista ja sen hillintätoimista
 • syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä

Lisäksi oppilas

 • kehittää luontosuhdettaan ja maailmankuvaansa 
 • opettelee tunnistamaan ilmastonmuutokseen liittyviä tunteita
 • opettelee toimimaan yhdessä muiden kanssa kestävien elämäntapojen mukaan
 • opettelee ajattelemaan kestävää tulevaisuuden maailmaa

Yhteys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin

Perusopetuksen opetussuunnitelman arvoperustassa ilmastonmuutos on nostettu esille kestävän elämäntavan välttämättömyyden yhteydessä (s. 16), mistä syystä ilmastonmuutoksen käsittely kuuluu myös alakouluun läpileikkaavana teemana. Laaja-alaisen osaamisen tavoite (s. 24) “Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen” (L7) on puolestaan saavutettavissa helposti ilmastokasvatuksen kautta.

Lisäksi NILA & SANTTE -materiaalien avulla voidaan toteuttaa ainakin seuraavia opetussuunnitelman perusteiden vuosiluokkien 3–4 sisältöjä ja tavoitteita:

Ympäristöoppi

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet velvoittavat käsittelemään ilmastonmuutosta vuosiluokkien 3–6 ympäristöopin opetuksessa, mikä mainitaan sisältöalueessa S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen. NILA & SANTTE -materiaalit kattavat useimmat muutkin sisältöalueessa mainitut teemat. Lisäksi materiaalikokonaisuus käsittelee sisältöalueen S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut näkökulmia ottaen esimerkiksi hiilen kiertokulun. 

 • S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen (s. 242): Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, — sekä ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan.
 • S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut (s. 242): Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia. Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. — Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteita. —

NILA & SANTTE -materiaaleja läpikäymällä voidaan opetuksessa 

 • “tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle” (T3, s. 240)
 • “ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita –” (T6, s. 240)
 • “ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja rakennetussa ympäristössä” (T9, s. 240) 
 • “ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä” (T12, s. 240)
 • “ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään kemiallisia ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan perustaa aineen säilymisen periaatteen ymmärtämiselle” (T18, s. 241)

Katsomusaineet

NILA & SANTTE -tarina tukee myös katsomusaineiden opetusta. Tarinan avulla voidaan käsitellä uskonnon opetuksessa sisältöalueen S3 Hyvä elämä teemoja ja “ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta (T10, s. 247)”.

 • S3 Hyvä elämä (s. 248): Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu.  Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. 

Elämänkatsomustiedossa materiaalit sopivat sisältöalueen S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus käsittelyyn ja sen avulla voidaan “ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta (T4, s. 254)” ja “rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään (T10, s. 254)”.
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus (s. 255): — Tutkitaan — luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.

Suomen kieli ja kirjallisuus

NILA & SANTTE -materiaalien käsittely kattaa opetussuunnitelman perusteiden vuosiluokkien 3-6 suomen kielen ja kirjallisuuden sisältöalueen S2 Tekstien tulkitseminen (s. 163)  teemoja. Materiaalien avulla voidaan muun muassa

 • “opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan” (T6, s. 162)
 • “ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon luotettavuuden arviointiin” (T7, s. 162)
 • “kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemusta ja kiinnostustaan lapsille ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä kohtaan, luomalla mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin ja -elämyksiin, tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä” (T8, s. 163)

Historia

NILA & SANTTE -tarinassa esitellyt historialliset ajanjaksot eivät sisälly opetussuunnitelman perusteissa määrättyihin vuosiluokkien 4–6 historian sisältöalueisiin. Ilmastokasvatuskokonaisuutta käsittelemällä voidaan kuitenkin 

 • “auttaa oppilasta hahmottamaan erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin sekä käyttämään niihin liittyviä historiallisia käsitteitä” (T4, s. 257)
 • “ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toiminnan motiiveja” (T5, s. 257)
 • “harjaannuttaa oppilasta hahmottamaan jatkuvuuksia historiassa” (T8, s. 257)
 • “ohjata oppilasta esittämään muutoksille syitä” (T9, s. 257)
 • “ohjata oppilasta selittämään ihmisen toimintaa” (T11, s. 257)

Yhteiskuntaoppi

NILA & SANTTE -materiaalien avulla voidaan opetussuunnitelman perusteiden yhteiskuntaopin vuosiluokkien 4–6 tavoitteen T2 (s. 260) mukaisesti “tukea oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin”.


Materiaalit ja kuvat

NILA & SANTTE -materiaalikokonaisuuden kehittämisestä ja tuottamisesta vastaavat Luokanopen ilmasto-oppaan tekijät Anna Muotka ja Aino Kinni. Materiaalikokonaisuudessa käytetyt piirroskuvat on tehnyt Jussi Muotka yhteistyössä Luokanopen ilmasto-oppaan tekijöiden kanssa. Kuvat ja teksti kuuluvat CC BY-NC -lisenssin alle. Materiaalikokonaisuuden kuvia ja tekstimateriaalia saa siis hyödyntää epäkaupallisesti ja muokata haluamallaan tavalla, kunhan mainitsee lähteen ja tekijän.

NILA & SANTTE -materiaalissa käytetyt valokuvat ovat vapaasti käytössä kyseisen kuvan CC-lisenssin mukaisesti (esim. mainitse kuvaaja käyttäessäsi kuvaa). Kuvaajatiedot ja alkuperäiskuvat löydät Flickr-kuvagalleriasta täältä.