Ilmastokasvatusmateriaalit luokille 1–2

Alakoulun pienimpien oppilaiden kanssa ilmastokasvatus lähtee kestävyys-, ympäristö-, tunne- ja arvokasvatuksen toteuttamisesta sekä luontosuhteen kehittymisen tukemisesta. Alakoulussa ensisijaisen keskeistä ilmastokasvatuksen kannalta on auttaa lasta kehittämään itselleen taidot terveiden ihmissuhteiden ylläpitoon sekä kiintymys ympäröivään luontoon. Luonnolla tässä kontekstissa tarkoitetaan neitseellisen luonnon lisäksi ihmisiä ja ihmisen rakentamaa ympäristöä. 

Luokilla 1–2 ilmastokasvatus on ennen kaikkea arvo-, asenne- ja tunnekasvatusta. Lapsen luontosuhteen ja sosiaalisten suhteiden muodostamista tulee tukea, jotta lapsi haluaa kohdella elinympäristöään, itseään ja muita ihmisiä kestävällä tavalla. Terveen luontosuhteen ja ihmissuhteiden muodostuminen on pohja koko ilmastokasvatukselle.

Näkemykset siitä, miten ilmastokasvatusta tulisi toteuttaa 1.–2.-luokilla, vaihtelevat. Osa ilmastokasvatuksen asiantuntijoista ajattelee, ettei ilmastonmuutosta tarvitse käsitellä vielä luokilla 1–2. Osa asiantuntijoista on puolestaan sitä mieltä, että lapsi kuulee sanan ilmastonmuutos ja keskusteluja ilmastonmuutoksesta usein, minkä vuoksi aihetta tulee käsitellä alakoulussa jo alkuopetuksessa. Jotkut neuvovat ottamaan ilmastonmuutoksen esille opetuksessa vasta, kun aihe tulee lapsilta itseltään esille. Onkin opettajasta kiinni, miten hän kokee parhaaksi toteuttaa ilmastokasvatusta oppilaidensa kanssa.

Tämän oppaan harjoitteissa ja tehtävissä on huomioitu alakoulun ilmastokasvatuksen tavoitteet sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) tavoitteita ja sisältöjä. Opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt ovat löydettävissä listattuna aina kullekin vuosiluokalle suunnattujen materiaalikokonaisuuksien käyttöoppaista. Käyttöopas löytyy alta.

Luokille 1–2 suunnatut materiaalit löydät täältä. Materiaalit avautuvat Google Drive -kansioon.

Suositeltava eteneminen materiaalien kanssa on seuraava:

 1. Perehdy Luokanopen ilmasto-oppaan ilmastonmuutos– ja ilmastokasvatus-osioihin.
 2. Lue vuosiluokkien 1–2 ilmastokasvatukseen suunnattu käyttöopas alta.
 3. Tarkastele luokkien 1–2 materiaalit läpi ja päätä, mitä materiaaleista haluat hyödyntää.
 4. Lataa haluamiesi materiaalien kopiot koneellesi, jotta voit tehdä niihin muutoksia. Huom! Tulosta ilmastokasvatuskokonaisuuden tarina tarvittaessa.
 5. Tee haluamasi muutokset.
 6. Toteuta ilmasto- ja ympäristökasvatusta!

Alakoulun ilmastokasvatuksen toteuttamiseen Luokanopen ilmasto-oppaassa vuosiluokille 1–2 on koostettu AAPA-materiaalit.

AAPA-materiaalit koostuvat diaesityksestä, siihen kuuluvasta ääneen luettavasta AAPA-tarinasta ja erilaisista tehtävistä. Tehtävät liittyvät yleensä tarinaan, mutta tarjolla on myös tehtäviä, jotka voidaan toteuttaa ilman tarinaa.

AAPA-materiaalit on rakennettu niin, että kasvattaja voi toteuttaa opetuksessaan AAPA-tarinan ja valitsemansa ilmastokasvatuksen tehtävät. Toinen vaihtoehto on, että kasvattaja jättää ilmastokasvatusaiheet vielä toteuttamatta ja valitsee vain ympäristökasvatuksen tehtävät. Kasvattaja voi omaa ammattitaitoaan hyödyntäen muokata materiaaleja tarpeisiinsa sopivaksi.

AAPA-materiaaleihin kuuluvassa tarinassa Aapa-lapsi kertoo itsestään, perheestään ja omista  sekä muiden hänen läheistensä ilmastonmuutokseen liittyvistä havainnoista. Tarinassa esitellään ilmastonmuutosta kevyellä otteella, tutustuttaen lapsi ilmastonmuutoksen käsitteeseen, sen syihin ja seurauksiin lapsen kokemusmaailma huomioon ottaen. Tarinassa keskitytään luomaan toiveikasta tunnelmaa ja painotetaan ilmastonmuutoksen hillitsemistoimia.

Ilmastokasvatuksen tavoitteet

AAPA-materiaalien keskeinen tavoite on tutustuttaa alkuopetusikäinen ilmastonmuutokseen ja siihen liittyviin tekijöihin. Tarkoitus ei ole, että oppilas tietää tarkkalleen, mitä ilmastonmuutos tai siihen liittyvät tekijät tarkoittavat. Opetuskokonaisuuden jälkeen oppilaalla on kuitenkin valmiudet ymmärtää ilmastonmuutokseen liittyvää keskustelua, ilmaista omia ajatuksiaan aiheeseen liittyen aiempaa paremmin sekä pohja oppia ilmastonmuutoksesta lisää.

Vuosiluokkien 1-2 ilmastokasvatuksen tueksi kehitettyjen AAPA-materiaalien avulla oppilas oppii

 • tunnistamaan ilmastonmuutokseen liittyviä — käsitteitä
 • tunnistamaan ja nimeämään (ilmastonmuutokseen liittyviä) tunteita
 • ilmastonmuutoksen johtuvan ihmisen toiminnasta
 • ymmärtämään, että ilmastonmuutoksella on seurauksia
 • ymmärtämään, että ilmastonmuutosta voidaan hillitä yhdessä toimimalla ja että sitä hillitään jo
 • ymmärtämään, että ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt ja tulevaisuudessa

Yhteys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin

Perusopetuksen opetussuunnitelman arvoperustassa ilmastonmuutos on nostettu esille kestävän elämäntavan välttämättömyyden yhteydessä (s. 16), mistä syystä ilmastonmuutoksen käsittely kuuluu myös alakouluun läpileikkaavana teemana. Laaja-alaisen osaamisen tavoite (s. 24) “Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen” (L7) on puolestaan saavutettavissa helposti ilmastokasvatuksen kautta.

Lisäksi AAPA-materiaalien avulla voidaan toteuttaa ainakin seuraavia opetussuunnitelman perusteiden vuosiluokkien 1-2 sisältöjä ja tavoitteita:

Suomen kieli ja kirjallisuus

AAPA-materiaaleissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden suomen kielen ja kirjallisuuden sisältöalueista korostuu erityisesti S2 Tekstien tulkitseminen (s.107). Vuosiluokkien 1–2 suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksessa on perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan keskeistä havainnoida ja tulkita ympäristön monimuotoisia tekstejä, pohtia sanojen merkityksiä ja laajentaa käsitevarantoaan sekä harjoitella tiedon etsintää tulkitsemalla kuvia ja tekstejä.

AAPA-materiaalien avulla voidaan

 • “ohjata oppilasta tarkastelemaan monimuotoisten tekstien merkityksiä ja rakenteita sekä laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan tekstien tarkastelun yhteydessä” (T6, s. 106)
 • “kannustaa oppilasta kiinnostumaan lastenkirjallisuudesta, mediateksteistä ja muista teksteistä luomalla myönteisiä lukukokemuksia ja elämyksiä sekä tarjoamalla mahdollisuuksia tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen.” (T8, s. 106)
 • “rohkaista ja innostaa oppilasta kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä kuvaamaan kokemuksiaan puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla” (T9, s. 106) 
 • “kannustaa oppilasta kehittämään kielitietoisuuttaan — sekä ohjata tekemään havaintoja puhutusta ja kirjoitetusta kielestä — .“ (T12, s. 107) 

Ympäristöoppi

Sisällöiltään AAPA-materiaalit tukevat ympäristöopin osalta opetussuunnitelman perusteiden sisältöalueiden S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi (s. 132) ja S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen (s. 133)  käsittelyä. Vuosiluokkien 1–2 ympäristöopin opetuksen tulee opetussuunnitelman perusteiden mukaan

 • “tukea oppilaan ympäristöherkkyyden kehittymistä ja ohjata oppilasta toimimaan kestävällä tavalla lähiympäristössä ja kouluyhteisössä.” (T3, s. 131)”
 • ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään lähiympäristössään.” (T4 s. 131)  
 • ”ohjata oppilasta kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan monipuolisesti — elinympäristöjä [ja] ilmiöitä sekä nimeämään niitä.” (T7, s. 132)
 • “ohjata oppilasta harjoittelemaan — tunnetaitoja sekä vahvistamaan itsensä ja muiden arvostamista.” (T10, s. 132)
 • “ohjata oppilasta jäsentämään ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla.” (T12, s. 132) 

Katsomusaineet

Ilmastokasvatuksen sisältöjä voidaan käsitellä myös katsomusaineiden opetuksessa. AAPA-tarinan kautta voidaan käsitellä uskonnon opetuksessa opetussuunnitelman sisältöalueen S3 Hyvä elämä teemoja (s.135) sekä 

 • “rohkaista oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan.” (T5, s. 135) 
 • “ohjata oppilasta toimimaan oikeudenmukaisesti [ja] eläytymään toisen asemaan –.” (T6, s. 135)
 • “ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta” (T7, s. 135)

Elämänkatsomustiedossa tarina sopii sisältöalueen S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus (s. 140) käsittelyyn ja sen avulla voidaan “ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisten yhteiselämän perusteita (T8, s. 139)” ja  “ohjata oppilasta kunnioittamaan ja arvostamaan omaa ympäristöään ja luontoa (T9, s. 139)”.

Kuvataide

AAPA-kokonaisuudessa otetaan huomioon opetussuunnitelman perusteiden vuosiluokkien 1–2 kuvataiteen sisältöalueet S1 Omat kuvakulttuurit ja S2 Ympäristön kuvakulttuurit (s. 144). Tarinan ja tehtävien avulla voidaan 

 • “kannustaa oppilasta havainnoimaan — ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä.” (T1, s. 144)
 • “rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan” (T2, s. 144)
 • “innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan erilaisten kuvallisten tuottamisen tapojen avulla” (T3, s. 144)

Materiaalit ja kuvat

AAPA-materiaalikokonaisuuden kehittämisestä ja tuottamisesta vastaavat Luokanopen ilmasto-oppaan tekijät Anna Muotka ja Aino Kinni. AAPA-materiaaleissa käytetty teksti ja tarinaa varten luodut tehtävät kuuluvat CC BY-NC -lisenssin alle. AAPA-tarinaa ja tarinaan liittyviä tehtäviä saa siis hyödyntää epäkaupallisesti ja muokata haluamallaan tavalla, kunhan mainitsee lähteen. Lisämateriaalien ja -tehtävien kohdalla käyttöoikeus on tarkastettava tehtäväkohtaisesti alkuperäisestä lähteestä.

AAPA-materiaalissa käytetyt kuvat ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta vapaasti käytössä kyseisen kuvan CC-lisenssin mukaisesti (esim. mainitse kuvaaja käyttäessäsi kuvaa). Kuvaajatiedot ja alkuperäiskuvat löydät Flickr-kuvagalleriasta. Erityistapaukset kuvista mainitaan AAPA-diaesityksen lopussa.